Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Diana Vasilevskienė Pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja Pirmininkė

2.

Margarita Laurutienė Skaityklos vedėja Sekretorė

3.

Laisvūnė Sivilevičienė Socialinė pedagogė Narė

4.

Aušra Čechavičienė Psichologė Narė

5.

Jūratė Jašinskienė Matematikos vyresnioji mokytoja Narė

6.

Sigita Černiauskaitė Geografijos mokytoja-metodininkė Narė

7.

Vaida Dabkuvienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Narė

8.

Rita Samaitienė Matematikos mokytoja metodininkė Narė
9. Tadas Umbrasas Mokytojo padėjėjas Narys

Tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

Mokymosi sėkmė..

 • Rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje kūrimu.
 • Rūpinasi mokinių mokymosi sėkme.
 • Nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos,  nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas.

Pagalba..

 • Padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti.
 • Analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų.
 • Analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą.
 • Atsitikus netikėtam skaudžiam įvykiui, teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams.

Bendradarbiavimas..

 • Organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą mokykloje.
 • Pataria mokyklos vadovui, kaip geriau organizuoti socialinę paramą – mokinių maitinimą, aprūpinimą mokinio reikmenimis,
 • Mokinių vežimą į mokyklą ir iš jos, apgyvendinimą bendrabutyje – ir mokinių sveikatos priežiūrą.
 • Vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius*, teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas. Jei būtina, siūlo tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos.
 • Teikia informaciją tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų.

* Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių vaiko gebėjimų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Pastaba: mokyklos vaiko gerovės komisija nevertina ugdymosi poreikių, kurie kyla dėl išskirtinių vaiko gabumų.

Vaiko gerovės komisija dirba kaip komanda ir naudojasi šiais principais

 • Išklauso vaiką tiesiogiai arba per jo tėvus.
 • Priimdama su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes.
 • Priimdama sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams.
 • Pagalbos prieinamumui neturi įtakos vaiko etninė kilmė, rasė, lytis, socialinė jo tėvų padėtis, vaiko neįgalumas ar panašūs veiksniai.
 • Informacija, reikalinga vaiko problemai spręsti, yra nevieša ir prieinama tik tiems asmenims, kurie tiesiogiai susiję su problemos sprendimu.
 • Bendradarbiauja su vietos bendruomene, valstybės ir savivaldybių institucijomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (švietimo pagalbos tarnybomis), nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Savanorystės 2024-03-12 11:16:23 222.87 KB
Dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo 2024-03-12 11:16:23 158.75 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas tvarkos aprašas 2024-05-15 16:49:03 257.8 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024-03-12 12:00:30 165.87 KB
Psichikos sveikatos centrai Vilniuje 2024-03-12 11:16:23 172.12 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!