Specialusis pedagogas

Vienintelė negalia yra mūsų POŽIŪRIS

Specialiąja pedagoge gimnazijoje dirba

Rasa Stankevičienė Specialioji pedagogė

Kab. Nr. 312

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

-

 

 

Antradienis -    

Trečiadienis

-

   

Ketvirtadienis

7.30-17.00 12.00-12.30  
Penktadienis -  

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Specialiojo pedagogo veiklos turinys

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
 • Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo(-si) turinį specialiojo pedagogo kabinete, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą, modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius mokinius.

Tikslai

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos. Organizuoti pedagoginę švietimo pagalbą pedagogams ir kitiems dalyvaujantiems ugdymo procese asmenims bei mokinio tėvams (globėjams).

Uždaviniai

 • Pastebėti ir nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi  poreikius ir juos tenkinti.
 • Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kurti saugią ir draugišką aplinką.
 • Diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į skirtingus mokinių ugdymosi poreikius bei gebėjimus.
 • Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi  poreikių.

Mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis, jei

 • Mokinys susiduria su skaitymo, rašymo, kalbėjimo, matematikos sunkumais.
 • Mokiniui sunku susikaupti dėmesį pamokų metu.
 • Mokinys, turi intelekto sutrikimą, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų.
 • Lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų, ribotą intelektą.
 • Nori pasitarti ir pasikonsultuoti dėl atsiradusių mokymosi sunkumų.

Dokumentai

Specialusis pedagogas Atnaujinta Dydis
Kaip pasiruošti egzaminams 2024-03-12 09:59:13 16.99 MB
Kaip bendrauti su negalią turinčiais žmonėmis 2024-03-12 09:59:13 173.64 KB
Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo_elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams 2024-03-12 09:59:13 297.4 KB
Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo_intelekto sutrikimų turintiems mokiniams 2024-03-12 09:59:13 363.08 KB
Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo_mokymosi sunkumų turintiems mokiniams 2024-03-12 09:59:13 274.82 KB
Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo_mokymosi sutrikimų turintiems mokiniams 2024-03-12 09:59:13 282.16 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

Atostogos!