Neformalusis švietimas

Neformalus švietimas

PASIRENKAMASIS VAIKŲ UGDYMAS

 1. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115), 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr.V-554 redakcija. Pasirenkamojo vaikų ugdymo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.
 2. Pasirenkamojo vaikų ugdymo tikslas yra ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius.
 3. Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai, ji įgyvendinama realizuojant pasirenkamojo ugdymo programas, finansuojamas mokinio krepšelio lėšomis;
 4. Papildomiems užsiėmimams valandos skiriamos pagal pasirenkamojo ugdymo organizavimo gimnazijoje tradicijas ir tikslingumą, būrelio pasiekimus bei atsižvelgiant į turimas mokinio krepšelio lėšas bei poreikius.
 5. Pasirenkamojo ugdymo būreliai mokiniams nėra privalomi. Mokiniai juos renkasi laisvai. Užsiėmimų tvarkaraštis sudaromas ir mokytojams bei mokiniams skelbiamas ne vėliau kaip rugsėjo 15 d.
 6. Pasirenkamojo ugdymo planavimas vyksta šiais etapais:
 • atliekama mokinių poreikių apklausa, pagal kurią nustatomi mokinių pageidavimai ir poreikiai;
 • mokytojų parengtos programos iki rugsėjo 10 d. pristatomos mokytojams ir mokiniams;
 • jei programa atitinka gimnazijos poreikius ir ją pasirenka bent 12 mokinių, ji įrašoma į papildomo ugdymo dalykų sąrašą;
 • direktoriaus įsakymu skiriamos valandos ir tvirtinamas tvarkaraštis (tvarkaraštyje nurodomas tikslus užsiėmimų laikas, patalpa, kurioje vyksta užsiėmimas, mokytojo pavardė;
 • tvarkaraščio kopija skelbiama gimnazijos tinklalapyje;
 • pasirenkamojo ugdymo užsiėmimai registruojami elektroniniame dienyne;
 1. Pasirenkamojo ugdymo užsiėmimo trukmė – 45 min.
 2. Mokytojas už veiklą, atliktą per metus, atsiskaito direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kuruojančiam pasirenkamąjį ugdymą, pateikdamas ataskaitą apie svarbesnius pasiekimus (koncertai, parodos, pasirodymai).
 3. Apie visus reikšmingus gimnazijai ir mokiniams renginius pasirenkamojo ugdymo vadovas informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui, atsakingą už pasirenkamąjį ugdymą, ir pateikia informaciją į internetinį puslapį.

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašo priedas nr.1

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašo priedas nr.2

Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2021-2022 m.m.