Socialinis pedagogas

Laisvūnė Sivilevičienė, 311 kab.
sivileviciene.laisvune@kristoforogimnazija.lt

Priėmimo valandos :

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 0800-1600 val.
Antradienis 0800-1600 val.
Trečiadienis 0800-1600 val.
Ketvirtadienis 0800-1600 val.
Penktadienis 0800-1430 val.
Pietų pertrauka: 1200-1230 val.

 

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

1. dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
2. vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
3. padeda tėvams ugdyti savo vaiką; informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą; inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
4. vykdo alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, teisės pažeidimų, nusikalstamumo prevenciją;
5. vykdo mokinių lankomumo ir vėlavimo kontrolę bei prevencinį darbą su blogai mokyklą lankančiais ir vėluojančiais mokiniais;
6. bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
7. palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą;
8. atstovauja vaikams ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Tikslai

1. Teikti metodinę bei psichologinę paramą vaikams, jų tėvams ir pedagogams.
2. Tirti ir skatinti vaikų ir jaunuolių integravimąsi į mokyklos bendruomenę, visuomenę.
3. Sudaryti sąlygas pozityviai jauno žmogaus saviraiškai ir neformaliam ugdymui.
4. Padėti vaikams sprendžiant jų teisių ir interesų apsaugos problemas.
5. Nagrinėti ir šalinti mokyklos nelankymo priežastis, siekti, kad moksleivių tėvai aktyviau įsitrauktų į mokyklos gyvenimą.
6. Telkti mokyklos bendruomenę siekiant sukurti efektyvią ankstyvosios prevencijos sistemą ugdymo institucijoje.

Uždaviniai

1. Rinkti informaciją ir išsiaiškinti socialines problemas, įtakojančias mokinio elgseną ir mokymosi motyvaciją.
2. Užmegzti kontaktus su klientais.
3. Analizuoti ir vertinti situaciją.
4. Rinkti ir teikti informaciją apie pagalbą teikiančias bei prevenciją vykdančias tarnybas.
5. Konsultuoti.
6. Tarpininkauti, atstovauti, koordinuoti.
7. Vykdyti prevencinį darbą.
8. Apibendrinti ir įvertinti pokyčius.

Gimnaziste, visada esi maloniai laukiamas ir gali kreiptis pagalbos į socialinį pedagogą:

1. jei patiri patyčias ir smurtą;
2. jei turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
3. jei turi mokymosi, elgesio, mokyklos lankymo problemų;
4. jei esi naujokas gimnazijoje ir tau kyla sunkumų;
5. jei nori sužinoti savo teises ir pareigas;
6. jei nori padėti draugui, kuris vartoja kvaišalus, praleidinėja pamokas ar kitaip netinkamai elgiasi;
7. jei reikalingas nemokamas maitinimas;
8. jei nori bendradarbiauti, įgyvendinant gimnazijos prevencines programas, padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones;
9. jei turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų įgyvendinti gimnazijoje;
10. jei nežinai, kur kreiptis pagalbos (nukreipia pas specialistus).

Mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis, jei:

1. mokykloje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
2. mokykloje mokinys patiria patyčias ar fizinį smurtą;
3. mokykloje vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
4. reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
5. siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.

Dokumentai

1. Dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo.
2. Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo.

Vilniaus miesto atmintinė tėvams ir vaikams
„Kur galima kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas“
.