Gimnazijos nuostatai

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja   Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Vilniaus v. Kristoforo gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 702420721.

3.  Mokyklos istorija: 1976 m. rugsėjo 1 d. įsteigta Vilniaus 9-oji vidurinė mokykla. 2001 m. mokyklai suteiktas šv. Kristoforo vardas. Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 26 d.  įsakymu Nr. V-600 akredituotas vidurinio ugdymo programos vykdymas.

4. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Gimnazijos savininkas – Vilniaus miesto savivaldybė.

7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas 188710061, adresas: Konstitucijos per. 3, LT-09601 Vilnius.

8. Gimnazijos buveinė – Kazliškių g. 4, LT-09205 Vilnius.

9. Gimnazijos grupė – bendrojo lavinimo mokykla.

10. Gimnazijos tipas – vidurinė mokykla.

11. Gimnazijos pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla, .

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.

14. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

Visą dokumentą rasite čia.